2022.11.26 Sprawozdanie Zarządu Koła nr 15 za 2022 rok

  

W dniu 26 listopada 2022 roku w siedzibie naszego Koła odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła.

W trakcie obrad przedstawiono sprawozdanie z dzialałności za okres 2021-2022  oraz wyznaczono zadania i cele Zarządu na 2023 rok.

 

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA NR 15 ZA 2021 i 2022 ROK

Realizacja Uchwał i Wniosków z Walnego Zebrania

Treść uchwały podjętej na ostatnim zebraniu sprawozdawczym była następująca:

 1. wniosek do Zarządu Głównego PZW o nadanie Kol. Tadeuszowi Borowskiemu tytułu Honorowego Członka PZW.

 2. o wzmożenie i skuteczną walkę z kormoranami na mocy art. 9 tzw. Ptasiej Dyrektywy Unijnej o dobrostanie ryb.

 1. wniosek do Zarządu Głównego PZW o ustanowienie jednej opłaty wędkarskiej zezwalającej wędkarzom na połów ryb w całym Kraju.

 1. o zakazie połowu sieciowego ze środków pływających na rzece Wisła między mostami koło Nowego Dworu Mazowieckiego.

 1. wniosek do Zarząd Okręgu PZW o przedstawienie informacji: jakie zostały podjęte kroki przez Okręg w stosunku do Wód Polskich i innych instytucji na rzecz pogłębienia rzeki oraz umocnienia brzegu Narwi na odcinku Czarnowo – Góra zgodnie z wcześniejszym wnioskiem Walnego Zgromadzenia Koła, gdyż ciągle brak efektów tych działań o ile takie były.

 1. wniosek o podwyższenie wymiaru ochronnego okonia do 18 cm.

Na podstawie otrzymanej informacji w sprawie odpowiedzi na wnioski z Kół, można stwierdzić, że wnioski nr 1, 3, 4, 6 zostały udzielone informacje. Na wnioski nr 5 otrzymaliśmy dość enigmatyczną odpowiedź, natomiast na wniosek nr 2 nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

 

Realizacja zadań statutowych
 

 Działalność Organizacyjna

 • Wysłane zostały wnioski z Walnego Zgromadzenia do Zarządu Okręgu Mazowieckiego,
 • Przekazane zostały do Zarządu Okręgu wnioski o nadanie odznaczeń.
 • Na wniosek Zarządu Koła powołany został przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego nowy Komendant Społecznej Powiatowej Straży Rybackiej kol. Michał Olejniczak
 • Zrealizowano założony program obchodów „Tygodnia Czystości Wód”, łącznie ze sprzątaniem brzegów rzeki.
 • Na naszej stronie internetowej zamieszczano bieżące informację na temat naszej działalności.
 • Opracowano plan zamierzeń i projekt preliminarza budżetowego na następny rok.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył:
    • w 2021 do końca listopada 2022 - 12 posiedzeń i podjął 51 uchwał

 

W omawianym okresie z pracy w Zarządzie ze względów osobistych zrezygnowali: kol. Sławomir Olikowski i kol. Krzysztof Sumiński.
Koło liczyło: w 2021 roku 946 członków

Działalność Gospodarcza

 

W zakresie gospodarczym wykonano następujące prace:

 • Zakupiono i zamontowano klimatyzator w siedzibie Koła

 • zakupiono narzędzia i materiały do wykonania remontów i konserwacji.

 • zakupiono szlifierkę kontową na baterie oraz wkrętarkę na baterie.

 • dokończono malowanie ogrodzenia od strony rzeki Narwi.

 • pomalowano deski na podłodze balkonu przy stróżówce wraz ze schodami zejściowymi.

 • pomalowano również ławki, stół warsztatowy, obudowę wciągarki do łódek oraz podium dla

 • zawodników.

 • dokonano również malowania schodów zejściowych na pomosty oraz ich barierek szt. 4

 • odnowiono stojaki do rur od pomostów.

 • oczyszczono główkę przy III oraz I pomoście.

 • dokonano przeglądu instalacji C.O. wraz z płukaniem układu i uszczelnieniem przeciekających grzejników.

 • przeprowadzono przegląd sprzętu p.poż oraz dokonano jego legalizacji.

 • dokonano przeglądu kominiarskiego.

 • dokonano weryfikacji osób uprawnionych do korzystania z urządzeń siedziby koła (garaże oraz pomosty).

 • na bieżąco prowadzone były prace porządkowe na terenie i w siedzibie koła takie jak: sprzątanie pomieszczeń oraz terenu, grabienie liści ,koszenie traw, odśnieżanie itp.

Zadania ujęte w planie na 2022 rok, dotyczące remontu instalacji elektrycznej w garażach i przeprowadzenie prac remontowych pomostu nr 3 przy polegające na wymianie blatów z desek na metalowe z kratownic ażurowych, decyzją Zarządu przesunięto na rok 2023.

Natomiast ze względu na obowiązujące przepisy prawne, dotyczące wnoszenia opłat za wody opadowe, Zarząd zrezygnował z zadania po nazwą wykonanie utwardzonego placu pod składowanie stojaków służących do składowania łodzi.

Ze względu na wysoki koszt według przedstawionej oferty, Zarząd również zrezygnował z wykonania orynnowania werandy.

Ogółem przepracowano społecznie 4524 roboczo godziny z tego 3730 podczas pełnienia nocnych dyżurów i 794 w trakcie wykonywania prac gospodarczych.

 

Działalność Sportowa

W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem na rok 2022 Kapitanat Sportowy Koła zorganizował i przeprowadził 11 imprez sportowych, w tym:

 • Mistrzostwa Koła Spławikowe, których zwycięzcą został kol. Mirosław Łukasz.

 • Mistrzostwa Koła Gruntowe, I miejsce kol. Paweł Wiewiórki.

 • Towarzyskie Zawody Spinningowe o „Puchar Burmistrza Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego”, które wygrał kol. Krzysztof Sumiński.

 • Towarzyskie Między Kołowe Zawody Spinningowe o „Puchar Starosty Powiatu Nowodworskiego”, podczas których indywidualnie zwyciężył kol. Krzysztof Zieliński z Koła nr 15 NDM , a drużynowo I miejsce zajęła drużyna Koła nr 15 z Nowego Dworu Mazowieckiego.

 • Mistrzostwa Koła w dyscyplinie spinningowej, w których I miejsce zajął kol. Tomasz Hołociński.

 • Towarzyskie Zawody Gruntowe o „ Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego”, które również wygrał kol. Tomasz Hołociński.

 • Dwuturowe Towarzyskie Zawody Gruntowe, w których zwycięzcą został kol. Paweł Łoginow.

 • Towarzyskie Zawody Spinningowe o „Puchar Prezesa Koła nr 15”, które wygrał kol. Tomasz Hołociński.

 

Zarząd Koła w dniach 02-04.09.2022r. zorganizowali wycieczkę integracyjną "Grzyby-Ryby”, w trakcie której zostały rozegrane Towarzyskie Zawody Spławikowe o "Puchar Jeziora Wągiel” w miejscowości Piecki. zwycięzcami zostali:

I miejsce kol. Bogdan Skorynko

II miejsce kol. Tomasz Mróz

III miejsce kol. Paweł Olszewski

 

W klasyfikacji generalnej GRAND PRIX Koła nr 15 za rok 2022 zwycięzcami zostali:

I miejsce kol. Tomasz Hołociński

II miejsce kol. Paweł Jarosz

III miejsce kol. Marcin Stasiak

 

Poza tym drużyna reprezentująca nasze Koło uczestniczyła w międzykołowych zawodach organizowanych przez Koło nr 49 Kazuń.

 

Na szczeblu okręgowych nasze koło reprezentowały dwie drużyny zawodach Grand Prix 2022r.w dyscyplinie spinningowej, organizowanych przez kapitanat Okręgu Mazowieckiego.

W klasyfikacji za 2022 rok I drużyna zajęła III miejsce a jej członkowie w dwuletniej klasyfikacji indywidualnej zajęli:

 • kol, Marcin Stasiak - 4 miejsce,

 • kol. Tomasz Niesłuchowski - 6 miejsce,

 • kol. Tomasz Hołociński - 25 miejsce.

 

Druga drużyna w składzie: kol. Krzysztof Jerzak, Robert Kesling i Piotr Łoginow, zajęli miejsce 8.

 

Działalność Komisji Ochrony Środowiska Wodnego

 

2021 roku grupa terenowa Społecznej Straży Rybackiej z naszego koła liczyła 6 czynnych strażników.

Przeprowadzono 22 kontroli, w tym:

 • 6 akcje przeciwko kłusownikom

 • 16 akcji kontroli połowów wędkarskich

 • 5 akcji lustracji wód

 

W okresie sprawozdawczym w wyżej wymienionych akcjach 6 razy udział brali funkcjonariusze policji podczas których skontrolowano 271 wędkarzy, pouczono 58. Asystowano przy ukaraniu 2 osób mandatem karnym.

Nasi koledzy, którzy są jednocześnie myśliwymi, przeprowadzali odstrzał kormorana według zaleceń wydanych przez dział ochrony Zarządu Okręgu. Przeprowadzano też akcje płoszenia kormoranów na terenach ich gniazdowania przy pomocy urządzeń laserowych.

W ramach akcji „Tygodnia Czystości Wód” oraz „Sprzątania Świata” prowadzono wiosenną i jesienną akcję sprzątania brzegów rzeki Narew.

W okresie sprawozdawczym 2021 nasi koledzy pracowali przy zarybieniu obrębu rybackiego Narew 8 następującym materiałem zarybieniowym:

- 120 tys. szt. sandacz
- 40 tys. szt. jaź
- 10 tyś. szt. świnka
- 40 tyś. szt. kleń
- 5560 tyś. szt. brzana
- 1130 kg szczupak
- 40 kg kroczek
- 350 kg sum
- 100 kg lin

W związku z rezygnacją kol. Dariusza Gruczka z funkcji Komendanta Społecznej Powiatowej Straży Rybackiej, na to stanowisko powołany został kol. Michał Olejniczak.

W czasie zarybiania przepracowano społecznie 96 godzin, a podczas akcji sprzątania brzegów rzeki, w których uczestniczyło 8 kolegów, przepracowano 48 roboczogodzin.

 

Działalność finansowa

W okresie sprawozdawczym Koło poniosło następujące wydatki:

 1. Energia elektryczna - 2583,36 zł

 2. Gaz - 7751,30 zł

 3. Woda i ścieki - 374,93 zł

 4. Wywóz nieczystości stałych - 864,00 zł

 5. Opłaty za telefon i Internet - 2300,93 zł

 6. Zakupy na wyposażenie siedziby i obiektów, narzędzi, zakup materiałów,  przegląd sprzętu p.poż, - 6726,79 zł

 7. Sport, Szkółka Młodzieżowa - 14303,70 zł

 8. Remonty, w tym oświetlanie: - 5224,84 zł

 9. Inne wydatki +VAT ( klimatyzator, straż rybacka, ubezpieczenie, RTV, dieta skarbnika, środki czystości, materiały biurowe itp.) - 38043,41 zł

Razem - 68173,28 zł

Na dzień 01.11.2022 dysponujemy ogólną kwotą – 57504,30 zł

 

 

Podsumowując kończący się czteroletni okres pracy tego Zarządu, którą przedstawialiśmy w trakcie kolejnych zebrań sprawozdawczych, należy wspomnieć o najważniejszych osiągnięciach tej kadencji:

 • Powołanie i działalność Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej „Jazgarek”,
 • Gruntowna renowacja posadzki żywicznej siedziby Koła,
 • Wykonanie utwardzonego placu do składowania łodzi,
 • Modernizację oświetlenia typu Led terenu siedziby i portu,
 • Zakupienie nowego sprzętu na wyposażenie siedziby Koła (kuchnia, lodówka, telewizor),
 • Dokończenie wymiany desek przy pomostach na metalowe podesty ażurowe oraz zabezpieczenie przed wejściem osób nieuprawnionych poprzez zamontowanie zamykanych furtek,
 • Modernizacja monitoringu

 

Chcemy bardzo serdecznie podziękować naszym przyjaciołom i sponsorom z Władz miejskich i powiatowych: Burmistrzowi Miasta Panu Jackowi Kowalskiemu, Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Krzysztofowi Bisialskiemu, Staroście Powiatu Nowodworskiego Panu Krzysztofowi Kapuście i V-ce Staroście Pawłowi Calakowi.

Naszym sędziom sportowym, kolegom: Stanisławowi Matyi, Tadeuszowi Potasińskiemu, Jerzemu Janczarkowi i Tadeuszowi Dąbkowskiemu.

Podziękowania kierujemy również do policjantów z Komisariatu Rzecznego Stołecznej Policji w Warszawie, Społecznych Strażników, oraz do wielu Koleżanek i Kolegów, którzy wspierali nas w naszej działalności sportowej, organizacyjnej i statutowej, mającej na celu dalszy rozwój naszego Koła.

Jednocześnie informujemy Kolegów, że:

Decyzją XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego za wieloletnią działalność i ogromny wkład pracy w rozwój polskiego wędkarstwa Kol. Tadeuszowi Borowskiemu, Prezesowi Koła nadano tytuł „Honorowego Członka PZW"

Za działalność dla rozwoju Polskiego Związku Wędkarskiego uchwałą Zarządu Głównego odznaczeni zostali:

Złotą odznaką PZW z wieńcami;
Kol. Krzysztof Sumiński
Kol. Krzysztof Zieliński

Decyzją Zarządu Okręgu medalem „Zasłużony dla rozwoju Wędkarstwa Mazowieckiego” wyróżnieni zostali niżej wymienieni koledzy:
kol. Robert Gmurczyk

kol. Tomasz Hołociński
kol. Paweł Jarosz