Składki 2022

Składki 2022 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2022 r.

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu     

    członkowskiego powyżej 10 lat,

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu    

    członkowskiego powyżej 10 lat

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

  25,-

4.

Legitymacja członkowska

  5,-

                  Uwaga:

                 1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

                 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na

                     podstawie karty ewidencyjnej członka.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I OPŁAT W 2022 R.

RODZAJ POŁOWU

ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW

RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI                    W PZW

CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA

Wody nizinne i górskie

pełna

230 zł

450 zł

Wody nizinne – bez wód górskich

 niepełna

180 zł

400 zł

ULGA I**- 50%:

  • młodzież szkolna i studenci w wieku17-24 lata,
  • kobiety od 60 roku życia***
  • mężczyźni od 65 roku życia***
  • współmałżonek****,
  • odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności).*****

115 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

                                                                                                        

90 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

 

 

 

 

 

 

ULGA II-75%:

  • członek uczestnik  do 16 lat***
  • odznaczeni Odznaką  PZW        Złotą z Wieńcami

 

57 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

                                                                                                       

45 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

 

 

 

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

 

 

Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

  50  zł                      25 zł                              12 zł

 50 zł

OKRESOWY

 

1-dniowa wody nizinne i górskie

 

  30 zł

  50 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie

 

  60 zł

110 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie

 

  90 zł

140 zł

     * składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

   ** można skorzystać tylko z jednej ulgi

  *** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód przez małżonka i składki członkowskiej ogólnozwiązkowej przez współmałżonka.

***** przysługuje osobom, które posiadają legitymację stwierdzającą znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

Opłata egzaminacyjna: dla osób do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 30 zł.

WPISOWE CZŁONKA UCZESTNIKA – 12 zł.

 

ZASADY
WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NA WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO W ROKU 2022

 

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje karta wędkarska oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie trwale umieszczonych znaków w legitymacji członkowskiej.