2021.11.20 Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła nr 15 za lata 2020-2021

  

W dniu 20 listopada 2021 roku w siedzibie naszego Koła odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła.

W trakcie obrad przedstawiono sprawozdanie z dzialałności za okres 2020-2021  oraz wyznaczono zadania i cele Zarządu na 2022 rok.

 

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA NR 15 ZA 2020 i 2021 ROK

Realizacja Uchwał i Wniosków z Walnego Zebrania

Treść uchwały podjętej na ostatnim zebraniu sprawozdawczym była następująca:

1. O podjęcie działań przez Zarządu Okręgu w Państwowym  Gospodarstwie Wodnym WODY POLSKIE - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  mających na celu zapobieganie niszczenia brzegów rzeki Narew przez nurt wody na odcinku:
        ◦ Wysoki brzeg od strony Pomiechówka na wysokości ujęcia Reckitt Benckiser do ujścia Wkry do Narwi.
        ◦ Wysoki brzeg od strony Pomiechówka na wysokości m. Góra do m. Czarnowo.

2. O podjęcie działań przez Zarządu Okręgu w Państwowym  Gospodarstwie Wodnym WODY POLSKIE - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie mających na celu usunięcie żelaznych przeszkód poniżej mostu na rz. Narew w Nowym Dworze Mazowieckim stwarzającym bardzo duże zagrożenie  przepływających tam jednostkom pływającym.

3. O podjęcie działań przez Zarządu Okręgu w Państwowym  Gospodarstwie Wodnym WODY POLSKIE - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie mających na celu udrożnienie połączenia przy moście drogowo-kolejowym starorzecza Narwi z głównym nurtem, które umożliwi migrację ryb z tego akwenu do rzeki podczas jej obniżonego poziomu.  

4. O ustanowienie zakazu połowów sieciowych w obszarze od mostu w m. Kazuń do mostu w m. Zakroczym.

5. O zniesienie zakazu połowów ze środków pływających w porze nocnej.

6. O zniesienie zakazu połowów metodą gruntowo-spławikową z przynętą naturalną ze środków pływających w dryfie.

7. O umieszczanie na stronie internetowej informacji o ilości odłowionych ryb przez rybaków zawodowych na poszczególnych obwodach rybackich w podsumowaniu roku.

8. O wystąpienie do odpowiednich władz w celu uzyskania zezwolenia na zwiększenie limitu odstrzału kormorana.

9. O dostosowanie terminów zarybiania do ilości przebywających kormoranów na akwenach wodnych w celu uniknięcia nadmiernych strat wpuszczanego narybku do wody.

10. O podjęcie działań mających na celu umożliwienie połowu mazowieckim wędkarzom na rz. Wkra.

11. O zorganizowanie przez Zarząd uroczystych obchodów 75-lecia istnienia Koła


Uchwałę zrealizowano w następujący sposób:

Zarząd Koła przekazał  wyżej wymienione wnioski, będące w kompetencji Zarządu Okręgu do realizacji.
Odpowiedzi  zawarte zostały w Uchwale Zarządu Okręgu nr 176/Z.O./2020:

Wnioski nr 1, 2 i 3 - Zarząd Okręgu zwrócił się z pismem w tej sprawie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jednak brak jest reakcji ze strony adresata tego wystąpienia

Wniosek nr 4 – Zarząd Okręgu na bieżąco analizuje zasadność prowadzenia połowów sieciowych. Wynikiem tego jest znaczne ich ograniczenie na 2021, dalsze ograniczenia wymagają prowadzenia dalszych działań i uzyskania zezwoleń ze strony właściciela (Wody Polskie) i organu nadzorującego spełnienia warunków dzierżawy (Urząd Marszałkowski).

Wniosek nr 5 i 6 – Wniosek 5 został zrealizowany już w roku 2020, natomiast wniosek nr 6 ujęty jest w pozwoleniu na 2021 rok.

Wniosek nr 7 – Zarząd Okręgu corocznie umieszcza na stronie internetowej  wnioskowane informacje.

Wniosek nr 8 – Zarząd Okręgu nie uzyskał zezwolenia na zwiększenie odstrzału, jedyne co możemy to ograniczenie ilości kormorana naturalnymi metodami.

Wniosek nr 9 – Zarząd Okręgu w miarę możliwości będzie regulował terminy zarybiania tak, by uniknąć nadmiernych strat narybku

Wniosek nr 10 – Zarząd Okręgu jest otwarty na podpisanie stosownego porozumienia, jednak nie za wszelką cenę.

 Wniosek nr 11 – Ze względu na pandemię Zarząd Koła zrezygnował z organizacji uroczystości.

 

Realizacja zadań statutowych
 

 Działalność Organizacyjna

 • Wysłane zostały wnioski z Walnego Zgromadzenia do Zarządu Okręgu Mazowieckiego,
 • Przekazane zostały do Zarządu Okręgu wnioski o nadanie odznaczeń.
 • Wystosowano prośbą do Burmistrza Miasta o umorzenie podatku od nieruchomości za 2020 rok.
 • Zarząd uzyskał wsparcie finansowe od Pana Burmistrza Miasta, , na prowadzenie naszej działalności statutowej, podpisaliśmy też umowę ze Starostą powiatu Nowodworskiego na przeprowadzenie dodatkowych patroli naszej Społecznej Straży Rybackiej, mającą na celu ochronę wód, na które uzyskaliśmy dofinansowanie.
 • Zrealizowano założony program obchodów „Tygodnia Czystości Wód”, łącznie ze sprzątaniem brzegów rzeki.
 • Na naszej stronie internetowej zamieszczano bieżące informację na temat naszej działalności.
 • Opracowano plan zamierzeń i projekt preliminarza budżetowego na następny rok.

W związku z pandemią Zarząd Okręgu na podstawie działalności Koła w 2019 roku przyznał 60 pkt w ocenie Kół, co skutkuje maksymalnym odpisem finansowym 50% od odprowadzonych składek członkowskich.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył:
    • w 2020 roku - 9 posiedzeń i podjął 37 uchwał.
    • w 2021 do końca listopada - 7 posiedzeń i podjął 25 uchwał

 

W omawianym okresie z pracy w Zarządzie zrezygnowali: kol. Włodzimierz Pielach i kol. Maciej Lesak.
W ich miejsce do składu Zarządu powołani zostali kol. Robert Gmurczyk i kol. Paweł Wewiórski.
Kol. Kamil Kruszewski na wniosek Prezesa objął funkcję V-ce Prezesa ds. gospodarczo-inwestycyjnych.

Koło liczyło: w 2020 roku 1089 członków, a w 2021 roku 949

 

Działalność Gospodarcza

 

W zakresie gospodarczym wykonano następujące prace:

 • Zakupiono materiały i narzędzia do wykonywania remontów i konserwacji, w tym zestaw elektro-narzędzi akumulatorowych
 • Zakupiono telewizor do świetlicy.
 • Wykonano konserwację podłogi przy stróżówce.
 • Dokonano wymiany uszkodzonych kamer monitoringu.
 • Zabezpieczono dachy garaży farbą antykorozyjną.
 • Wykonano prace związane z malowaniem ogrodzenia od strony ul. Sukiennej i, budynków mieszkalnych i wału przeciw powodziowego.
 • Wymieniono i zmodernizowano oświetlenie terenu wraz z oświetleniem pomostów.
 • Wyremontowano i zmodernizowano pomosty poprzez montaż elementów służących do bezpiecznego wyciagnięcia  ich z wody i wodowania.
 • Zakupiono pasy do zawiesi wykorzystywanych do operacji wodowania.
 • Wykonanie trapów do pomostów wraz z pływakami.
 • Udrożniono droga techniczną na dojeździe  do portu.
 • Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej na terenie siedziby Koła.
 • Dokonano przeglądu utrzymania porządku w garażach oraz sprzętu p.poż wraz z aktualizacją ich legalizacji.
 • Dokonano weryfikacji osób uprawnionych do korzystania z urządzeń siedziby (garaże, pomosty).
 • Na bieżąco prowadzone były prace porządkowe na terenie i w siedzibie koła, takie  jak sprzątanie pomieszczeń i terenu, koszenie trawników, odśnieżanie terenu itp.

Ogółem przepracowano społecznie 4480 roboczogodzin, rocznie z tego 3720 podczas pełnienia nocnych dyżurów i 760 w trakcie wykonywania prac gospodarczych.           

 

Działalność Sportowa w latach 2020-2021

 

Ze względu na decyzje Zarządu Okręgu związane z pandemią w 2020 roku Kapitanat Sportowy Koła przeprowadził jedno spotkanie Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej oraz jedne zawody wędkarskie.

    • W lutym spotkanie członków Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej „Jazgarek”
   • W lipcu zorganizował i przeprowadził Towarzyskie Zawody Gruntowe „Nocny Jastrząb” w których zwyciężył kol. Paweł Jarosz
 
W 2021 roku zgodnie z decyzją okręgu Mazowieckiego dotyczącą sposobu organizacji Zawodów na czas stanu epidemii wywołanym przeprowadził następujące zawody:

 • Mistrzostwa Spinningowe Koła w kat. seniorów
  Zwyciężył Kol. Tomasz Hołociński

   
 • Towarzyskie Zawody Spinningowe kat. seniorów.
  Zwyciężył Kol. Piotr Łoginow

   
 • Towarzyskie Zawody Gruntowe „Nocny Jastrząb”.
  Zwyciężył Kol. Janusz Rogala

   
 • Towarzyskie Zawody Spinningowe o „ Puchar Prezesa Koła” w kat. seniorów 
  Zwyciężył Kol. Krzysztof Jerzak

Reprezentanci naszego Koła uczestniczyli w zawodach Grand Prix 2021 r Okręgu Mazowieckiego PZW w dyscyplinie spinningowej. Rywalizacja w tym turnieju zakończyła się uzyskaniem III miejsca przez Kol. Marcina Stasiaka IV miejsce uzyskał Kol. Tomasz Niesłuchowski.

W klasyfikacji drużynowej:                                                                                                                     

 •  I Drużyna w składzie: Kol. Marcin Stasiak, Tomasz Niesłuchowski i Tomasz Hołociński
  Zwyciężyła ogólną klasyfikację.

   
 • II Drużyna w składzie: Kol. Krzysztof Jerzak, Piotr Łoginow  i  Paweł  Jarosz zajęła V miejsce

Gratulujemy serdecznie !!!


Nasi reprezentanci w składzie Kol. Marcin Stasiak i Kol. Tomasz  Niesłuchowski  uczestniczyli w Spinningowych Mistrzostwach Okręgu Mazowieckiego Teamów, rozegranych w dniach 21-22.08.2021r. na Zalewie Zegrzyńskim w których zajęli 6 miejsce.

Kolega Mirosław Łukasz, Mistrz Okręgu Mazowieckiego Weteranów 55+  za rok 2019, brał udział Spławikowych Mistrzostwach  Polski Weteranów  55+ w miejscowość  Piekary na  rz. Wisła w których zajął 34 miejsce.

Kapitanat Sportowy Dziękuje Sędziom, za sprawne i profesjonalne przeprowadzone zawody wędkarskie w sezonie 2021 to jest:

 • Kol. Stanisławowi Matyi              - Sędzia Klasy Krajowej
 • Kol. Tadeuszowi Potasińskiemu  - Sędzia Klasy Krajowej
 • Kol. Jerzemu Janczarkowi           -  Sędzia Klasy Okręgowej
 • Kol. Tadeuszowi Dąbkowskiemu - Sędzia Klasy Okręgowej

Dziękujemy również za pomoc w organizacji zawodów wędkarskich: Kol, Tadeuszowi Borowskiemu, Kol. Pawłowi Wiewiórskiemu, Kol. Jerzemu  Pruszczykowi i Kol. Jerzemu Borowcowi.

 

Działalność Komisji Ochrony Środowiska Wodnego w latach 2020-2021

W 2020 roku grupa terenowa Społecznej Straży Rybackiej z naszego koła liczyła 10 czynnych strażników.
Przeprowadzono 57 kontroli, w tym:
    • 21 akcje przeciwko kłusownikom
    • 36 akcji kontroli połowów wędkarskich
    • 25 akcji lustracji wód
W 2021 odpowiednio:
    • 15 akcji przeciwko kłusownikom
    • 20 akcji kontroli połowów wędkarskich
    • 4 akcje akcji lustracji wód

W okresie sprawozdawczym w wyżej wymienionych akcjach 42 razy udział brali funkcjonariusze policji podczas których skontrolowano 1000 wędkarzy, pouczono 255. Asystowano przy ukaraniu 31 osób  mandatem karnym.  Zatrzymano 90 m.b. sieci stawnych i 1 wędkę.
Nasi koledzy, którzy są jednocześnie myśliwymi, przeprowadzali odstrzał kormorana według zaleceń wydanych przez dział ochrony Zarządu Okręgu. Przeprowadzano też akcje płoszenia kormoranów na terenach ich gniazdowania przy pomocy urządzeń laserowych.
W ramach akcji „Tygodnia Czystości Wód” oraz „Sprzątania Świata” prowadzono wiosenną i jesienną akcję sprzątania brzegów rzeki Narew.
W okresie sprawozdawczym, czyli w latach 2020 i 2021 nasi koledzy pracowali przy zarybieniu  obrębu rybackiego Narew 8 następującym materiałem zarybieniowym:
    
-     240 tys. szt. sandacz
-     230 tys. szt. szczupak
-       80 tys. szt. jaź
-       20 tyś. szt. świnka
-       40 tyś. szt. kleń
-       10500 tyś. szt. brzana
-    700 kg szczupak
-       80 kg karp kroczek
-     700 kg sum
-     300 kg lin
-        5 kg węgorz
W czasie zarybiania przepracowano społecznie 100 godzin, a podczas akcji sprzątania brzegów rzeki, w których uczestniczyło 11 kolegów, przepracowano 68 roboczogodzin.

 

Działalność finansowa

W okresie sprawozdawczym Koło poniosło następujące wydatki za 2020 i 2021 rok  :            
1. Energia elektryczna                                      -     7556,57 zł        
2. Gaz                                                               -     8473,30 zł    
3. Woda i ścieki                                                -       772,61 zł    
4. Wywóz nieczystości stałych                         -     2019,60 zł        
5. Opłaty za telefon i Internet                          -     4574,25 zł    
6. Zakupy na wyposażenie siedziby i  obiektów, narzędzi, zakup materiałów, przegląd sprzętu p.poż, ułożenie kostki brukowej                                       -     9077,86zł
7. Sport, Szkółka Młodzieżowa                 -     9368,97 zł
8. Remonty, w tym oświetlanie:                 -   31733,92 zł
9. Inne wydatki +VAT ( Straż rybacka, ubezpieczenie, RTV, dieta skarbnika, środki czystości, materiały biurowe itp.)                                             -    29481,11 zł
                                       Razem            -   103058,19 zł    
            Kwota, jaką Koło dysponuje  na dzień 1.11.2021 to: 69977,06 zł

 

Podsumowując kończący się czteroletni okres pracy tego Zarządu, którą przedstawialiśmy w trakcie kolejnych zebrań sprawozdawczych, należy wspomnieć o najważniejszych osiągnięciach tej kadencji:

 • Powołanie i działalność Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej „Jazgarek”,
 • Gruntowna renowacja posadzki żywicznej siedziby Koła,
 • Wykonanie utwardzonego placu do składowania łodzi,
 • Modernizację oświetlenia typu Led terenu siedziby i portu,
 • Zakupienie nowego sprzętu na wyposażenie siedziby Koła (kuchnia, lodówka, telewizor),
 • Dokończenie wymiany desek przy pomostach na metalowe podesty ażurowe oraz zabezpieczenie przed wejściem osób nieuprawnionych poprzez zamontowanie zamykanych furtek,
 • Modernizacja monitoringu

 

Chcemy bardzo serdecznie podziękować naszym przyjaciołom z Władz miejskich i  powiatowych:

 • Burmistrzowi Miasta Panu Jackowi Kowalskiemu,
 • Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Krzysztofowi Bisialskiemu,
 • Staroście Powiatu Nowodworskiego Panu Krzysztofowi Kapuście i V-ce Staroście Pawłowi Calakowi,
 • Panu Dariuszowi Tabęckiemu, Prezesowi  Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim, 
 • podziękowania kierujemy również do policjantów z Komisariatu Rzecznego Stołecznej Policji w Warszawie,
 • Sędziów Sportowych,
 • Społecznych Strażników,
 • oraz do wielu Koleżanek i Kolegów, którzy wspierali nas w naszej działalności mającej na celu dalszy rozwój naszego Koła.

 

Jednocześnie informujemy Kolegów, że w ostatnim okresie:

Za działalność dla rozwoju Polskiego Związku Wędkarskiego uchwałą Zarządu Głównego odznaczeni zostali:

 • Złotą odznaką PZW z wieńcami"
  Kol. Lucjan Bagiński
   
 • Złotą odznaką PZW:
  Kol. Piotr Łoginow
   
 • Brązową odznaką PZW
  kol. Św. Pamięci Donat Bogdański

    
Decyzją Zarządu Okręgu medalem „Zasłużony dla rozwoju Wędkarstwa Mazowieckiego” wyróżnieni zostali niżej wymienieni koledzy:

Kol. Dąbrowski Maciej
Kol. Gruczek Dariusz
Kol. Kruszewski Kamil
Kol. Stasiak Marcin
Kol. Szafrański Zbigniew
Kol. Zapora Włodzimierz
Kol. Boniecki Tomasz
Kol. Chrustowski Arkadiusz
Kol. Filiński Piotr
Kol. Wiewiórski Paweł